بخشنامه 101/377618

97/12/26

شرایط صادرات فولاد و سایر فلزات

به پیوست تصویر نامه شماره 60311‏/60 مورخ 03‏/03‏/ 97 وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت و نامه های پیروی شماره77649‏/60 مورخ 24‏/03‏/97 و شماره 84798‏/60 مورخ 03‏/04‏/97 آن وزارتخانه منضم به 10برگ فهرست پیوست آن، به همراه تصویر صورتجلسه مشترک مورخ 08‏/03‏/94 ارسال و اعلام میگردد: با توجه به وصول نامه اصلاحیه مورخ 03‏/04‏/97 (اشاره شده در بالا)، صادرات انواع فلزات (شامل کدهای طبقه بندی مندرج در پیوست2 فهرست ضمیمه نامه اصلاحیه شماره 84798‏/60 مورخ 03‏/04‏/97) صرفاً توسط واحدهای تولیدکننده آنها (مطابق لیست درج شده در همان فهرست پیوست2) یا نمایندگان رسمی (معرفی شده از طرف آنان) امکانپذیر میباشد. لذا به منظور اجرای این امر:

  1. بر اساس صورتجلسه مذکور، پس از اظهار اقلام صادراتی اشاره شده در گمرک، اطلاعات اظهارنامه به صورت سیستمی به واحد ذیربط در وزارت صنعت، معدن و تجارت ارجاع شده تا پس از اعمال کنترلهای لازم و صدور تأییدیه سیستمی برای صادرات، امکان ادامه فرآیند گمرکی مربوطه میسر گردد.
  2. بدیهی است اعمال کلیه کنترلهای موضوع نامه های صدرالاشاره (اعم از واجدالشرایط بودن صادرکننده، نگهداری سقف میزان سهمیه صادرات، احراز گواهی انجام تعهدات تأمین نیاز داخل در بورس کالا و …) بر عهده واحد ذیربط صدور تأییدیه صادرات (در وزارت صنعت، معدن و تجارت) خواهد بود.

ضمناً تا معرفی نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت جهت دریافت دسترسی صدور مجوزها در سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی (موضوع بند2 صورتجلسه مشترک فوق الذکر)، شایسته است نسبت به اخذ مجوز فیزیکی از وزارتخانه مذکور اقدام نمایند.


فایل ضمیمه

شرایط صادرات فولاد و سایر فلزات 1

شرایط صادرات فولاد و سایر فلزات 2

شرایط صادرات فولاد و سایر فلزات 3


برچسب‌ها, , , , , , , , ,