بخشنامه 114/422529

97/12/26

فهرست اقلام ممنوع صادراتی

پیرو بخشنامه های مربوط به فهرست اقلام صادراتی مشمول ممنوعیت، عوارض و مجوز صادراتی (منتهی به بخشنامه شماره 272200‏/97‏/69 مورخ 08‏/03‏/97) به پیوست تصویر نامه شماره 70932 مورخ 11‏/04‏/97 مشاور محترم وزیر ومدیر کل دفتر وزارتی وزارت امور اقتصادی و دارائی به انضمام نامه شماره 6326‏/020 مورخ 06‏/04‏/97 وزیر محترم جهاد کشاورزی مبنی بر ممنوعیت صادرات کالاهای اساسی و ضروری بخش کشاورزی (مطابق فهرست مندرج در آن نامه) ارسال و اعلام میدارد: تا اطلاع ثانوی صادرات هیجده ردیف کالای موضوع فهرست پیوستی (مطابق کدهای طبقه بندی تعیین شده) ممنوع می باشد . ضمناً مطابق بخش اخیر نامه اشاره شده وزارت جهادکشاورزی، صادرات اقلام موصوف که از محل ورود موقت مواد اولیه (جهت پردازش موضوع ماده 51 قانون امور گمرکی) تولید و صادرات میگردد مشمول محدودیت موضوع این بخشنامه نمیباشد. لیکن درخصوص این گونه کالاها (از محل ورود موقت) لازم است موارد ذیل مدنظر قرار گیرد:

  1. صادرات اقلام یاد شده از محل پروانه های ورود موقت (که مجوزهای ورود موقت آنها بر اساس بخشنامه شماره 203848‏/95‏/360 مورخ 06‏/11‏/95 به صورت متمرکز و صرفاً از طریق این دفتر صادر می گردد) پس از ترخیص کالای ورود موقت و اعلام مقدار کالای ترخیص شده و مقدار و نوع کالای قابل صدور (با توجه به کیل مصرف) از سوی گمرک ورودموقت کننده، صرفاً از طریق یکی از گمرکات مجاز به صادرات با رعایت سایر مقررات و تشریفات امکان پذیر خواهد بود.
  2. در زمان انجام تشریفات صادرات اقلام موصوف از محل ورود موقت مواد اولیه ، لازم است مهلت اعتبار پروانه ورود موقت (که بایستی بعد ازانجام تشریفات ترخیص یا تمدید، توسط گمرک ورود موقت کننده به صورت پیام بر روی اظهارنامه ورود موقت درج شده باشد) و نیز سقف مجاز به صادرات در هر مرحله صادرات و درج پیام بر روی اظهارنامه ورود موقت (مبنی بر میزان کالای صادر شده ،شماره ثبت اظهارنامه صادراتی و…) کنترل گردد.

در پایان مجدداً بر لزوم کنترل سقف مجاز به صادرات از محل پروانه های ورود موقت در گمرکات صادراتی و ورود موقت کننده تأکید می گردد. لذا دستور فرمائید مراتب به کلیه واحدهای تابعه ابلاغ و بر حسن اجرای امر نیز نظارت مستمر معمول دارند.


فایل ضمیمه

فهرست اقلام ممنوع صادراتی 1

فهرست اقلام ممنوع صادراتی 2


برچسب‌ها, , , , , , , ,