تصویب نامه هیات وزیران – شماره:38582/ ت 19786/ هـ – ضمیمه 3

97/12/06

ماده شماره : 1
توضیحات کامل: در این آیین‌نامه اصطلاحات و واژه‌های اختصاری زیر به جای عبارتهای مشروح مربوط به کار میرود:

الف – قانون :‌ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز – مصوب 12/2/1374 – مجمع تشخیص مصلحت نظام.
ب – اداره‌های مامور وصول درآمدهای دولت : هر اداره یا سازمان یا شرکت دولتی که به موجب قوانین یا شرح وظایف مصوب سازمانی موظف به وصول درآمدهای دولت میباشد مانند گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی، شرکت دخانیات ایران، شرکت سهامی شیلات ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی.
پ – سازمانهای شاکی : سازمانهایی هستند که به موجب قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز – مصوب 12/2/1374 -، موظف به وصول جریمه و اعلام شکایت و طرح دعوی علیه مرتکبان قاچاق کالا و ارز میباشند.
ت – سازمان کاشف :‌ سازمانی است که به موجب قوانین و مقررات جاری کشور وظیفه مبارزه با قاچاق کالا و ارز را به عهده دارد.
تبصره – گمرک جمهوری اسلامی ایران حسب مورد کاشف تلقی میگردد.
ث – مخبر : شخصی است که محل اختفا یا نگهداری کالا و ارز قاچاق یا ارتکاب عمل قاچاق یا شروع به آن را به سازمان کاشف با شرایط زیر گزارش نماید:
1- گزارش به نحوی باشد که ماموران کشف بتوانند با پیگیری مفاد گزارش اطلاعات لازم را برای شروع عملیات تحصیل نمایند.
2- گزارش پیش از کشف و یا شروع عملیات به سازمان کاشف واصل و ثبت دفتر مربوط شده باشد.
3- پیگیری موضوع گزارش منتج به نتایج مثبتی در جهت کشف قاچاق گردیده باشد.
4- هویت مخبر خواه به صورت ذکر نام و مشخصات و خواه به صورت علایم قراردادی محرمانه ( مانند کد عملیاتی، شماره رمز، نام مستعار و …) برای سازمان کاشف با درج در صورتجلسه بدوی کشف مشخص باشد.
5- درصورت درخواست مخبر یا اقتضای شرایط عملیاتی، سازمان کاشف مکلف است هویت مخبر را مکتوم نگاه دارد.
ج – کاشف :‌ مامور سازمان کاشف است که راسا یا بر اثر دریافت خبر کالا یا ارز قاچاق یا وقوع و ارتکاب عمل قاچاق را کشف نموده و نام و مشخصات آنان در صورتجلسه بدوی کشف قید شده باشد.
چ – مامور انتظامی : مامور نیروی انتظامی و مامور سایر نیروهای مسلح (تحت امر ناجا) و ماموران وزارت اطلاعات (درارتباط با کشف ارز قاچاق).
ح – بازجو : فرد یا افرادی میباشند که بعد از کشف کالا یا ارز قاچاق مبادرت به جمع‌آوری اطلاعات لازم و تکمیل پرونده ارتکاب عمل قاچاق، شناسایی هویت متهمان و میزان دخالت هریک از آنان در ارتکاب جرم مینمایند.
تبصره – در صورتیکه ادامه بازجویی منجر به کشفیات جدید شود صورتجلسه ثانوی تنظیم شخص بازجو در این مرحله به عنوان کاشف محسوب میشود .

خ – عوامل ستادی : نیروهایی که در تهیه طرحها ، برنامه‌ریزی ، هدایت و نظارت امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سازمان کاشف مؤثر بوده و توسط سازمان ذیربط معرفی میشوند .
د – عوامل اطلاعاتی : فرد یا افرادی از سازمان کاشف که پس از کسب خبر از عوامل ذیربط مبادرت به جمع آوری و پرورش اطلاعات در زمینه کشف کالا یا ارز قاچاق نموده و نسبت به شناسایی متهم و محل نگهداری و اختفای کالا یا ارز اقدام مینمایند .
ذ – صورتجلسه کشف : صورتجلسه‌ای است که حین‌الکشف و یا در اولین فرصت ممکن پس از کشف تنظیم و به امضای کاشف یا کاشفان و نیز صاحبان کالا و ارز قاچاق و یا عاملان حمل میرسد و شامل نوع و مقدار کالا یا مبلغ ارز قاچاق ، زمان و چگونگی کشف یا عملیات منتهی به کشف و مشخصات وسیله حمل میباشد
ماده شماره : 2
توضیحات کامل: نحوه تعیین بهای کالا و ارز قاچاق
الف – کالای قاچاق ورودی : مبنای محاسبه بهای کالاهای قاچاق ورودی عبارت است از : ارزش سیف براساس قیمت ارز واریزنامه‌ای صادراتی در بورس ، حقوق گمرکی به علاوه سود بازرگانی و عوارض موضوع ماده (15) قانون مقررات صادرات و واردات آن کالاها در زمان کشف که توسط گمرک محاسبه میشود .
ب – کالاهای قاچاق خروجی : مبنای محاسبه بهای کالاهای قاچاق خروجی ، قیمت عمده فروشی کالا در نزدیکترین بازار داخلی در زمان کشف میباشد .
پ – ارز قاچاق : مبنای محاسبه معادل ریالی قاچاق ، قیمت ارز واریزنامه‌ای صادراتی در بورس در زمان کشف ارز قاچاق میباشد
ماده شماره : 3
توضیحات کامل: اختیار یاد شده در مواردی است که اسناد مثبته دال بر واردات یا صادرات قانونی کالا و ارز از سوی مالک یا حامل ارائه نگردد
ماده شماره : 3
توضیحات کامل: در مواردی که بهای کالا یا ارز قاچاق در زمان کشف معادل ده میلیون ریال یا کمتر باشد سازمان کشف فقط به ضبط کالا و ارز به نفع دولت اکتفا میکند و عین کالا و ارز مکشوفه را با تنظیم صورتجلسه کشف به اداره مربوط مأمور وصول درآمدهای دولت تحویل میدهد . بدیهی است در صورتیکه اعمال ارتکابی واجد سایر عناوین جزایی باشد سازمان کاشف اقدامات قانونی را اعمال خواهد نمود .
ماده شماره : 4
توضیحات کامل: چنانچه سازمان کاشف بهای کالا و ارز قاچاق را بیش از ده میلیون ریال تشخیص دهد عین کالا و ارز مکشوفه را ظرف حداکثر (24) ساعت پس از کشف به همراه مالک یا حامل آن ، حسب مورد به اداره مربوطه مأمور وصول درآمدهای دولت تحویل میدهد
ماده شماره : 5
توضیحات کامل: در مناطقی که گمرک وجود ندارد انجام کلیه امور مربوط به قاچاق کالا (رسیدگی ، ارزیابی و قیمت گذاری ، اعلام جرم ، تحویل و نگهداری کالا و …) برعهده نزدیکترین گمرک محل میباشد
ماده شماره : 6
توضیحات کامل: در موارد موضوع بند (ب) ماده (2) قانون ، در صورتی که متهم حاضر به پرداخت جریمه تعیین شده باشد جریمه دریافت و در صورتیکه در بازداشت باشد بلافاصله آزاد میشود و در مواردی که متهم حاضر به پرداخت جریمه تعیین شده باشد ولی امکان پرداخت فوری آن را نداشته باشد سازمان شاکی میتواند از مرجع رسیدگی کننده درخواست تأمین مناسب بنماید
ماده شماره : 7
توضیحات کامل: در صورت استنکاف متهم یا متهمان از پرداخت جریمه ‌، سازمان شاکی مکلف است ظرف حداکثر (5) روز اداری از تاریخ کشف کالا و ارز قاچاق ، پرونده متشکله را تکمیل و حسب مورد به مراجع قضایی یا محاکم تعزیرات حکومتی اعزام نماید .
ماده شماره : 8
توضیحات کامل: در مناطقی که محاکم قضایی (شامل دادگاه انقلاب و عمومی) برای رسیدگی به پرونده‌های قاچاق وجود ندارد تا ایجاد تشکیلات قضایی ، سازمان تعزیرات حکومتی مکلف است بنا به درخواست سازمانهای شاکی و ابلاغ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق نسبت به تشکیل محاکم تعزیرات حکومتی ، اقدام و طبق قوانین و مقررات رسیدگی نماید
ماده شماره : 9
توضیحات کامل: در مورد پرونده‌هایی که از سوی سازمانهای شاکی به مراجع قضایی ارجاع میشود مراجع یاد شده مکلفند ظرف یک ماده نسبت به صدور حکم اقدام و مراتب را به سازمان شاکی مربوط اعلام کنند
ماده شماره : 10
توضیحات کامل: درصورتیکه مراجع قضایی ، ظرف مهلت مقرر در قانون ( یک ماه از تاریخ وصول پرونده ) ، مبادرت به صدور حکم ننمایند و سازمان شاکی از سازمان تعزیرات حکومتی درخواست رسیدگی نماید در این صورت سازمان تعزیرات حکومتی پرونده را از شعبه رسیدگی کننده یا سازمان شاکی مطالبه مینماید و شعبه و سازمان شاکی نیز موظف به تحویل آن به سازمان مذکور میباشد و درهرحال مرجع قضایی مجاز به ادامه رسیدگی و صدور حکم نخواهد بود
ماده شماره : 11
توضیحات کامل: در کلیه مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی میباشد شعب تعزیرات حکومتی دارای همان اختیاری خواهند بود که مراجع قضایی در رسیدگی به پرونده‌های مزبور دارند .
ماده شماره : 12
توضیحات کامل: متهمان به قاچاق کالا و ارز در موارد بند ” الف “و قسمت اول بند‌ ” ب “ ماده (2) قانون درصورت اعتراض میتوانند ظرف حداکثر دو ماه از تاریخ ضبط کالا و ارز حسب مورد به مراجع قضایی صالح یا محاکم تعزیرات حکومتی که در محل صلاحیت رسیدگی به جرم قاچاق را دارند شکایت نمایند در صورت برائت ، عین کالا و درصورت موجود نبودن کالا ،‌ قیمت آن (به نرخ روز صدور حکم) و معادل ریالی ارز (براساس نرخ واریزنامه‌ای صادراتی در بورس) به علاوه عین مبلغ جریمه پرداختی طبق حکم محکمه ، از محل موجودی حساب (712) یا (815) خزانه و به نسبتهای مقرر در ماده (25) این آییننامه از سهمیه‌های ذیربط تأمین و از طریق دستگاه اجرایی مربوط به ذینفع حسب مورد مسترد و یا پرداخت میگردد

ماده شماره : 13
توضیحات کامل: کلیه جریمه‌های دریافتی مربوط به قاچاق کالا منحصرا به حساب ویژه(712) خزانه و جریمه‌های ریالی دریافتی مربوط به قاچاق ارز به حساب ویژه (815) خزانه واریز میگردد
ماده شماره : 14
توضیحات کامل: ضبط کالا و ارز قاچاق در مرحله اداری براساس بندهای (الف) و (ب) ماده (2) قانون صورت میگیرد و اعتراض متهم یا متهمان مانع اجرای عملیات ضبط ، دریافت جریمه ، فروش کالا و واریز وجوه و سایر اقداماتی که در این مرحله به موجب قانون صورت میگیرد نخواهد بود
ماده شماره : 15
توضیحات کامل: آرای صادره از شعب تعزیرات حکومتی درخصوص پرونده‌های کالا و ارز قطعی است و محکوم علیه میتواند درصورت وجود هر یک از جهات ذیل ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی از رئیس سازمان تعزیرات حکومتی درخواست رسیدگی مجدد نماید .
1 – ادعای مخالف بودن رأی با قانون .
2 – ادعای عدم توجه شعبه رسیدگی کننده به دلایل یا مدافعات .
3 – ادعای عدم صلاحیت شعبه .
4 – ادعای عدم توجه اتهام به محکوم علیه .
رئیس سازمان درصورتیکه دلیل را موجه تشخیص دهد رأی صادره را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به یکی از شعب تجدیدنظر ارسال خواهد نمود . رأیی که شعبه تجدیدنظر صادر مینماید قطعی و لازم‌الاجراس
ماده شماره : 16
توضیحات کامل: صدور قرار بازداشت و سایر قرارهای تأمینی در مواردی که برای امکان وصول جریمه ضرورت دارد با پیشنهاد سازمان شاکی برعهده محکمه صالحه میباشد
ماده شماره : 17
توضیحات کامل: سیستم بانکی کشور موظف است با هماهنگی بانک مرکزی معادل ریالی ارزهای مکشوفه را – پس ضبط قطعی – به قیمت ارز صادراتی واریزنامه‌ای در بورس به حساب ویژه مربوط در خزانه واریز نماید .
ماده شماره : 18
توضیحات کامل: حمل کالای قاچاق جرم تلقی شده و حامل (چنانچه قراینی نظیر جاسازی کالا در وسیله حمل حکایت از آگاهی حامل از کالای قاچاق یا شرکت وی در این امر داشته باشد) مستقل از مجازات مقرر برای مالک یا دارنده کالای قاچاق به جزای نقدی تا معادل دو برابر بهای کالای قاچاق محکوم خواهد گردید
ماده شماره : 19
توضیحات کامل: محکوم علیه موظف است از تاریخ ابلاغ رأی ظرف مدت(20) روز نسبت به پرداخت جریمه اقدام نماید ، در غیر اینصورت از محل وثیقه‌های سپرده شده یا فروش اموال وی با رعایت مقررات قانون اجرای احکام نسبت به وصول جریمه مقرره اقدام خواهد شد .
ماده شماره : 20
توضیحات کامل: اداره‌های مأمور وصول درآمدهای دولت مکلفند بلافاصله پس از ضبط کالاهای قاچاق ، بدل پرونده را به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تحویل دهند. سازمان یاد شده کالاهای مکشوفه را برمبنای پایه قیمت تعیین شده توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران براساس ارز واریزنامه‌ای در بورس از طریق مزایده به فروش رسانده و وجوه حاصل از فروش را به حساب ویژه خزانه (712) موضوع تبصره (5) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی واریز و مراتب را به ادارات ذیربط مأمور وصول درآمدهای دولت و به سازمان شاکی مربوط اعلام مینمای
ماده شماره : 21
توضیحات کامل: سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مکلف است تمامی وجوه حاصل ازفروش کالاهای موضوع قاچاق را پس از کسر میزان مقرر در ماده (9) قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی بابت کارمزد فروش به حساب خزانه موضوع ماده (7) قانون واریز نماید . میزان مبالغ واریزشده به حساب تمرکز درآمد سازمان در خزانه منظور خواهد شد .
ماده شماره : 22
توضیحات کامل: خلاصه صورتمجلس فروش کالاهای قاچاق مکشوفه در هر ماه توسط نمایندگیهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تهیه و به کمیسیون مبارزه با قاچاق استان و نیزتوسط سازمان مذکور به ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق به شرح ذیل ارسال میگردد .
الف – نسخه‌ای برای احتساب حق‌الکشف پرونده‌های ذیربط به اداره‌های مأمور وصول درآمدهای دولت در استان .
ب – نسخه‌ای جهت پرداخت سهم کاشفان هر پرونده به سازمان کاشف ذیربط .
پ – نسخه‌ای به منظور بهره‌ برداری در دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق
ماده شماره : 23
توضیحات کامل: اداره‌های مربوط مأمور وصول درآمدهای دولت و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مکلفند بلافاصله پس از فروش کالا و یا اخذ جریمه و واریز وجوه به حساب ویژه خزانه (712) (بدون تنظیم فهرست تقسیم حق‌السهم) نسبت به درخواست واریز 50 درصد حق السهم کاشفان و سازمانهای کاشف به حسابهای مربوط ، به انضمام مشخصات پیکره وجوه واریزی به حساب ویژه خزانه (حساب 712) اقدام و یک رونوشت تقاضای مذکور را به سازمان کاشف ذیربط ارسال نمایند .
ماده شماره : 24
توضیحات کامل: خزانه مکلف است در هر استان یک حساب بانکی با درخواست اداره‌های مأمور وصول درآمدهای دولت افتتاح نماید . هریک از اداره‌های یاد شده و نیز هر یک از محاکم و شعب قضایی و تعزیرات حکومتی ، سازمانهای کاشف و شاکی و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مکلفند تمامی وجوه حاصل از فروش و جریمه کالاهای قاچاق را به حساب مذکور واریز نمایند . این حسابها غیر قابل برداشت بوده و موجودی آنها توسط بانک در پانزدهم و پایان هر ماه باید به حساب ویژه (712) موضوع تبصره (5) ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی – مصوب 20/7/1373 – نزد خزانه واریز و رونوشت اعلامیه واریز وجوه به سازمانهای کاشف ذیربط ارسال گردد


ماده شماره : 25
توضیحات کامل: خزانه موظف است براساس فرم درخواست وجوه درخواست کننده ظرف حداکثر یک هفته نسبت به واریز وجوه درخواستی به حساب مربوط به شرح زیر اقدام نماید .
الف – 40 درصد به حساب درآمدهای عمومی کشور .
ب – 30 درصد به حساب حق الکشف مأموران کاشف نزد سازمان ذیربط .
ج – 20 درصد به حساب سازمان کاشف .
د – 10 درصد به حساب اختصاصی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق
ماده شماره : 26
توضیحات کامل: کلیه صورتهای تقسیم حق‌الکشف قاچاق طبق صورتجلسات بدوی کشف توسط سازمانهای کشف تنظیم و براساس اسامی مقید در فهرست تقسیم نسبت به پرداخت حق‌الکشف اقدام میشود و در مورد هر پرونده به شرح زیر خواهد بود :
الف – سهم عوامل اطلاعات ، مخبران و کاشفان 20
ب – سهم مأموران انتظامی و بازجو 7
پ – سهم عوامل ستادی
ماده شماره : 27
توضیحات کامل: سهم حق‌الکشف کاشفان ، مخبران و عوامل اطلاعاتی از مبلغ ده (10)میلیون ریال و سهم بازجو و مأموران انتظامی از مبلغ هفت (7)‌ میلیون ریال و سهم نیروهای وظیفه از مبلغ پنج میلیون (5000000) ریال در هر پرونده نباید تجاوز نماید .
ماده شماره : 28
توضیحات کامل: وجوه مربوط به 20 درصد سهم سازمان کاشف ( به استثنای موارد مندرج در تبصره “ 2 “ ماده “ 27 “ این آییننامه) صرفا برای تهیه تجهیزات و امکانات به منظور تقویت امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز هزینه خواهد شد . خزانه مکلف است وجوه مربوط به هر سازمان را به حساب سازمان ذیربط واریز نماید و سازمان کاشف نیز موظف است گزارش ادواری ششماهه این وجوه را به دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق ارائه نماید .
ماده شماره : 29
توضیحات کامل: از محل 10 درصد وجوه واریزی به حساب ویژه (موضوع تبصره “ 5‌ “ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی – مصوب 20/7/1373) ، برای اجرای طرحها و برنامه‌های تقویت امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، اداره دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق و نیز تشویق مأمورانی که در امر مبارزه با قاچاق و وصول و واریز وجوه دخالت داشته‌اند و از مصادیق سازمانهای کاشف و کاشفان نمیباشند مبالغی به شرح زیر تخصیص و پرداخت خواهد شد :
الف – 50 درصد از وجوه موضوع این ماده به طرحها و پیشنهادهایی که از سوی دستگاههای ذیربط به دبیرخانه ستاد مرکزی مبازره با قاچاق ارائه میگردد و با پیشنهاد دبیرخانه یاد شده به تایید وزیر کشور میرسد اختصاص خواهد یافت .
ب – 50 درصد از وجوه موضوع این ماده برای تشویق نیروهایی که به نحوی در امر مبازره و اثبات بزه قاچاق و واریز وجوه مربوط دخالت داشته‌اند و از کارکنان سازمانهای کاشف نمیباشند تخصیص مییابد . رؤسای دستگاههای ذیربط فهرست افراد مشمول استفاده از مزیت یاد شده ، نوع خدمت و میزان پاداش پیشنهادی را هرشش ماه یکبار برای دبیرخانه ستاد مذکور ارائه مینمایند . حداکثر پاداش متعلق به هر یک از نیروها مبلغ پانزده میلیون (15000000) ریال در سال تعیین میشود . مبالغ یاد شده در این بند بنا به پیشنهاد ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق و تایید وزیر کشور اختصاص مییابد
ماده شماره : 30
توضیحات کامل: به منظور برنامه‌ریزی ، هدایت ، سیاستگذاری ، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرایی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ستادی تحت عنوان ستاد مرکزی مبازره با قاچاق متشکل از وزیر کشور (رئیس ستاد) ، وزیر اطلاعات ، وزیر امور اقتصادی و دارایی ، وزیر بازرگانی ، وزیر راه و ترابری ،‌ رئیس کل بانک مرکزی ، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ، رییس کل گمرک ، مدیرعامل شرکت دخانیات ایران ، رییس سازمان جمع آوری و فروش املاک تملیکی ، رییس سازمان تعزیرات حکومتی – یا نمایندگان تام‌الاختیار هر یک از آنها – و نماینده تام‌الاختیار قوه قضاییه تشکیل میگردد
ماده شماره : 31
توضیحات کامل: وزارت کشور مسئوول امر مبارزه با قاچاق کالا میباشد
ماده شماره : 32
توضیحات کامل: وزارت اطلاعات مسئوول امر مبارزه با قاچاق ارز بوده و با همکاری سازمانهای ذیربط اقدامهای لازم را به عمل خواهد آورد
ماده شماره : 33
توضیحات کامل: وزیر کشور گزارشهای ادواری ششماهه درخصوص امر مبارزه با قاچاق کالا و ارز را حداکثر چهارماه بعد از انقضای هر دوره در چارچوب شاخصهای ذیل به رییس جمهور ارایه خواهد داد :
1 – مطابقت اقدامات و عملیات با قوانین ، مقررات و ضوابط مربوط (حاوی اجرا ، عدم اجرا و یا نقض آنها) ؛
2 – بررسی و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از امر مبازره با قاچاق کالا و ارز ؛
3 – استخراج نقایص ، مشکلات و ضرورتهای جدید ؛
4 – پیشنهادراهکارهای مناسب برای رفع مسایل ویا بهینه سازی مواردمذکوردر بند (3) بالا
ماده شماره : 34
توضیحات کامل: دبیرخانه ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق موظف است گزارشهای ادواری ششماهه مورد نیاز وزیر کشور را ظرف حداکثر دو ماه بعد از انقضای هر دوره ارایه نماید .
ماده شماره : 35
توضیحات کامل: این آییننامه جانشین آییننامه‌ها و دستورالعملهایی میباشد که تاکنون در اجرای قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز به تصویب هیأت وزیران و نمایندگان ویژه رییس جمهور رسیده است .
با لازم الاجرا شدن این آییننامه سایر مقررات مربوط نیز در قسمتهای مغایر ملغی میشوند .
حسن حبیبی
معاون اول رییس جمهور

برچسب‌ها, , , ,