تصویب نامه هیات وزیران – شماره:38582/ ت 19786/ هـ – ضمیمه 1

97/12/06

ماده شماره : 1
توضیحات کامل: ترانزیت خارجی کالا عبارت است از سلسله مراحلی است که طی آن کالایی از مبادی خارجی به مقصد کشور ثالث و یا نگهداری آن در مناطق حراست شده و ترتیب حمل تدریجی آن به تقاضای صاحب کالا از قلمرو جمهوری اسلامی ایران از یک نقطه مرزی کشور وارد و مالا از همان نقطه یا از دیگر نقاط مرزی کشور خارج میگ
ماده شماره : 2
توضیحات کامل: به منظور انتظام امور ترانزیت کشور و برقراری تسهیلات لازم در توزیع منطقی کالاهای ترانزیتی و تحصیل عایدات حاصل از این انتظام ، هریک از پایانه‌های باربری، ایستگاههای راه‌آهن و فرودگاهها که بر حسب تقاضای وزارت راه و ترابری و تصویب شورای عالی هماهنگی ترابری کشور با رعایت مقررات و ضوابط مربوطه، محوطه‌های گمرکی شناخته میشود،گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به ایجاد تسهیلات در مناطق فوق اقدام نماید
ماده شماره : 3
توضیحات کامل: – ترانزیت خارجی کالاهایی که به کشور وارد میگردند در حدود قراردادها و موافقت‌نامه‌های منعقده بین دولتهای طرفین، نیاز به کسب هیچگونه مجوزی ندارند، مگر اینکه بنابر علل امنیتی و مذهبی ورود آنها به کشور ممنوع باشد.
ماده شماره : 4
توضیحات کامل: کالاها و کانتینرهای حامل کالا که تحت عنوان ترانزیت خارجی از کشور عبور میکنند، جزو واردات و صادرات قطعی محسوب نمیگردند و از پرداخت حقوق گمرکی، سودبازرگانی و عوارض معاف است لکن مشمول پرداخت هزینه‌های گمرکی و عملیاتی خواهند بود، مگر اینکه در موافقت‌نامه ترانزیتی بین دولت با کشورهای دیگر یا موافقت‌نامه‌های گمرکی و حمل و نقل بین‌المللی، مقررات خاصی برای آنها تعیین شده یا بشود که در این صورت کالای ترانزیتی تابع همان مقرراتی خواهد بود که در موافقت‌نامه‌های مربوط تعیین شده ا
ماده شماره : 5
توضیحات کامل: کلیه کالاهای ترانزیت خارجی که توسط شرکتهای سهامی حمل‌ونقل بین‌المللی ایرانی دارای مجوز فعالیت از وزارت راه‌ و ترابری حمل میگردند، از نظرسپردن وجه‌الضمان در حکم کالای مجاز تلقی شده، تضمین بانکی و یا ضمانت‌نامه‌های تضامنی بانکی شرکتهای حمل و نقل بین‌المللی و یا بیمه‌نامه‌های معتبر بجای وجه‌الضمان ترانزیت پذیرفته
ماده شماره : 6
توضیحات کامل: هرگاه کالای ترانزیت خارجی تا پایان مدت اعتبار پروانه به گمرکات خروجی تحویل و یا از مرزهای کشور خارج شود، ترانزیت خاتمه یافته تلقی گردیده و گمرک مکلف به تسویه تضمین دریافتی خواهد بود.
ماده شماره : 7
توضیحات کامل: گمرکات و سازمانهای ذیربط مکلفند انبار و محوطه‌های کافی و مناسب جهت تخلیه و نگهداری کالاهای خارجی با دریافت هزینه‌ها، طبق مقررات مربوطه تخصیص دهند، تغییرات بسته‌بندی و یا تکمیل کالاهای ترانزیتی با نظارت مقامات گمرکی امکان‌پذیر خواهد بود

ماده شماره : 8
توضیحات کامل: کانتینرهای حامل کالا به عنوان محفظه تلقی و از پرداخت سود و عوارض گمرکی صرفا به ثبت آمار ورود و خروج، آنها اقدام مینماید
ماده شماره : 9
توضیحات کامل: کانتینرهایی که با پلمپ اولیه وارد میگردند بدون نیاز به ارزیابی محتویات توسط سرویس ارزیابی و در خروج، از گمرک فقط با مطابقت اسناد و اظهارنامه با الصاق پلمپ اضافی گمرک ، با صدور پروانه ترانزیت میگردند
ماده شماره : 10
توضیحات کامل: در مواردی که تعهد حمل کالای ترانزیتی با کانتینر، تا مبادی ورودی است ، گمرکات و سازمانهای ذیربط موظفند تسهیلات لازم، جهت تخلیه کالا در اماکن گمرکی و یا انتقال کالا از کانتینر به کامیون و یا واگن و یا هواپیما را فراهم نمایند.
ماده شماره : 11
توضیحات کامل: حتیالمقدور قبل از تخلیه کالا از وسیله‌ حمل ، گمرک با قبول اظهارنامه به ضمیمه اسناد و ترخیصیه، در انجام عملیات ترانزیت تسریع و ضمن اخذ تعهد از شرکت حمل، تشریفات اداری و حسابداری را به بعد از خروج کالا از گمرکات و بنادر موکول مینماید
ماده شماره : 12
توضیحات کامل: – وضع هرگونه عوارض به کالاهای ترانزیتی به پیشنهاد شورای عالی هماهنگی ترابری و تصویب هیات وزیران خواهد بود
ماده شماره : 13
توضیحات کامل: – به منظور استفاده هرچه بیشتر از ناوگان حمل و نقل کشور و در صورت نیاز به استفاده از وسائل نقلیه خارجی جاده‌ای جهت ترانزیت کالا از کشور، آئین‌نامه مربوطه با پیشنهاد وزارت راه و ترابری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده شماره : 14
توضیحات کامل: وزارت راه و ترابری موجبات انعقاد قراردادهای دوجانبه و اعمال همکاریهای منطقه‌ای که در تسهیل ترانزیت موثر است را فراهم خواهد نمود
ماده شماره : 15
توضیحات کامل: – وزارت راه و ترابری نسبت به ایجاد هماهنگی بین مقررات ترانزیت کشوربا ضوابط جاری حمل و نقل بین‌المللی را از طریق پیوستن به موافقت‌نامه‌های بین‌المللی ، ارتباط با سازمانهای جهانی و ترویج حمل و نقل کانتینری و چندوجهی اقدام خواهد نمود.
ماده شماره : 16
توضیحات کامل: تردد کامیونهای تحت پوشش کارنه‌تیر، در کشور نیازی به ارائه کارنه دوپاساژ نداشته و جهت تردد وسائل نقلیه فاقد کارنه‌تیر، تعهد کتبی شرکت‌های حمل و نقل بین‌المللی ایرانی دارای مجوز از وزارت راه و ترابری حمایت، مینماید

ماده شماره : 17
توضیحات کامل: به منظور هماهنگی و یکنواختی ضوابط ترانزیت کالاهای نباتی و دامی، وزارتین جهادسازندگی و کشاورزی میبایست در اسرع وقت تفاهمات لازمه با کشورهای در طول مسیر را به عمل آورند.
ماده شماره : 18
توضیحات کامل: وزارتخانه‌های جهاد سازندگی و کشاورزی موظفند پستهای قرنطینه دامی و نباتی در محل گمرکات مبادی ورودی و خروجی دائر نموده و کلیه امور مربوط به قرنطینه در آن پستها انجام پذیرد.
ماده شماره : 19
توضیحات کامل: گمرک جمهوری اسلامی ایران و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران میبایست، موجبات ترانزیت کالاهای تحت پوشش کارنه‌تیر، در کلیه مبادی ورودی و خروجی گمرکات داخلی را فراهم نمایند.
ماده شماره : 20
توضیحات کامل: بانک مرکزی جمهروی اسلامی ایران مکلف است حمایت های مالی و اعتباری از شرکتهای حمل و نقل بین‌المللی ایرانی که در امر ترانزیت فعال میباشند بعمل آورد
ماده شماره : 21
توضیحات کامل: اداره گــذرنامه مکلف است، گــذرنـامه و دفتـرچه خروجی مربوط به راننـدگان ایرانی که در خطوط بین‌المللـــی به جابجائی کالاهـای ترانزیتی فعالیت مینمایند را ظــرف مهلـت مقرر، با پیشنهاد و تایید سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه صادر نماید
ماده شماره : 22
توضیحات کامل: نیروی انتظـامی جمهوری اسلامی ایران موظف اســت، ظرف مهلت مقرر، با رعایت قوانـین و مقررات مربوطه، نسـبـــت به صـــدور گواهینـــامه بین‌المللـی پلاک ترانزیت و دفتـــرچه مالکیت، بـــرای رانـنـــدگان و کامیونهـــائی که قصـــد فعالیت در خطوط بین‌المللی دارند، با پیشنهاد سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور صادر نمای
ماده شماره : 23
توضیحات کامل: سازمان حمل و نقل و پایانه‌ها با توجه به موقعیت زمانی و مکانی، مسیرهای مشخصی را با هماهنگی وزارت کشور جهت ترانزیت جاده‌ای تعیین و نیروی انتظامی موظف است، کنترلهای لازم را به عمل آورد
ماده شماره : 24
توضیحات کامل: هزینه اجرایی این قانــون از محل درآمدهای حاصله، موضوع این قانون تامین میگردد

ماده شماره : 25
توضیحات کامل: از تاریخ ابلاغ این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر با آن لغو میگرد
ماده شماره : 26
توضیحات کامل: – شرایط عمــومی اظهار و انجام تشریفــات گمـرکی و اسنـادی که بـاید ارائــه گــردد و سایرامور مربوطه با رعایت حداکثـــر تسهیلات در آئین‌نامه اجرائی این قانون که حداکثر ظرف مهلت سه ماه از تصویب این قانون توسط وزارتخانه‌های راه و ترابری، امور اقتصادی و دارائیوکشورتهیه وبه‌تصویب هیات وزیران خواهد رسید تعیین میگردد.

برچسب‌ها, , , ,